W Twoim koszyku jest pusto.
Co możesz teraz zrobić?
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zaobserwuj profil i wygraj roczną dostawę ciasta”. (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizator przewidział w ramach Konkursu nagrodę w postaci dwóch nagród w postaci 52 dostaw ciast z oferty Drozdzowe.com
 3. Wyłącznie organizator decyduje o rodzaju i dacie dostawy
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  – wskazanie adresu lub wskazanie paczkomatu na terenie Polski, na który Organizator będzie w stanie dostarczyć nagrodę
  – zaobserwowanie konta @Drozdzowe w serwisie TikTok i nieodznaczanie obserwacji przez okres 12 miesięcy, czasu dostawy nagrody

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.)
 2. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest Fee Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5/2 NIP 8522663979 | KRS 0000844348 | REGON 386202888 („Organizator”)
 4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.drozdzowe.com/regulaminTikTok

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na platformie TikTok (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 liczbę zgłoszeń przez zaobserwowanie profilu @Drozdzowe
 4. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Fee Brokres Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się odbywać w celach związanych z realizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniu zwycięzców, przesłaniu i wręczeniu im nagród.
 5. Profile Uczestników Konkursu mogą być upublicznione na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat).
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym podawanie do wiadomości publicznej treści informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat).
 7. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
  2. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
  3. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
 8. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu TikTok lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
  1. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej;
  2. pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1.  Laureatów wyłoni komisja konkursowa.
 2. Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu poprzez pocztę elektroniczną lub Tik Tok oraz prześle nagrody po uzgodnieniu wszystkich dodatkowych warunków odbioru nagrody.
 3. W przypadku braku kontaktu z którymś ze zwycięzców w ciągu 24 godzin od zapytania lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego zwycięzcy konkursu.
 4. Organizator zastrzega, że Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Zwycięzcy Konkursu ani jakikolwiek inny Uczestnik Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

REKLAMACJE

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Konkursu.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Fee Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5/2 , dopisek: „Konkurs TikTok”.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.
 4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Organizator udzieli odpowiedzi na otrzymaną reklamacje, w postaci zwrotnej wiadomości.
 7. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, Snapchat, Instagram, Tik Tok konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.

 

Sprawdź, czym dostarczymy do Ciebie zamówienie

Twoje zamówienie dostarczymy FoodKurierem, Kurierem InPost lub do Paczkomatu InPost.
Podczas składania zamówienia wybierz dogodną dla siebie formę wysyłki :)

Masz pytania odnośnie wysyłki? Wyślij zapytanie do Pana Drożdżowego

Niestety, Pan Drożdżowy nie dostarczy ciasta do wskazanej miejscowości 😔

Ale nie martw się! Napisz mu wiadomość na adres [email protected]. Postara się znaleźć jakieś rozwiązanie!

Tak, Pan Drożdżowy dowiezie do Ciebie ciasto! 😎