W Twoim koszyku jest pusto.
Co mo偶esz teraz zrobi膰?

Regulamin z dnia 17.10.2022 r.

REGULAMIN 艢WIADCZENIA US艁UG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY CIAST

  • 1 Postanowienia og贸lne

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania z us艂ug, 艣wiadczonych przez FEE BROKERS sp. z o.o. przy W艂adys艂awa 艁okietka 5 / 2, 70-256 Szczecin, wpisana w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod KRS nr聽0000844348, NIP 8522663979, REGON 386202888, zwana dalej 鈥濪ro偶d偶owe.com鈥. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  • 2 DEFINICJE

Us艂ugi – Przygotowanie i dostarczanie przez Dro偶d偶owe.com ciast.

Klient – Pe艂noletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystaj膮ca z Us艂ug.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zestaw danych o charakterze osobowym, nale偶膮cych do osoby fizycznej, przetwarzane w celu i w zakresie okre艣lonym w niniejszym Regulaminie.

  • 3 PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

Przedmiotem zam贸wienia (鈥瀂am贸wienie鈥) jest Us艂uga albo Us艂ugi.

Charakterystyka poszczeg贸lnych ciast dost臋pna jest na stronie internetowej www.drozdzowe.com. Ka偶de z ciast dostarczone jest w opakowaniu zbiorczym w zamkni臋tych pojemnikach przeznaczonych do transportu 偶ywno艣ci wraz do艂膮czon膮 informacj膮 o rodzaju ciasta, warto艣ciach od偶ywczych, warunkach przechowywania oraz alergenach. Ceny poszczeg贸lnych ciast, obowi膮zuj膮ce w dniu z艂o偶enia danego Zam贸wienia okre艣lone s膮 pod adresem www.drozdzowe.com.

  • 4 Z艁O呕ENIE ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie Us艂ug nast臋puje poprzez z艂o偶enie odpowiedniej dyspozycji przez osob臋, zamierzaj膮c膮 skorzysta膰 z Us艂ug (鈥瀂amawiaj膮cy鈥): Poprzez odpowiedni formularz, dost臋pny pod adresem www.drozdzowe.com.

Dost臋pne formy kontaktu to kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zam贸wienie uwa偶ane jest za z艂o偶one z chwil膮 otrzymania przez Zamawiaj膮cego potwierdzenia otrzymania zam贸wienia za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawieraj膮cego: dane Klienta, numer Zam贸wienia, wybrany rodzaj ciasta, adres dostawy, daty dostawy i inne istotne dla danego Zam贸wienia informacje. Z艂o偶enie Zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 warunk贸w Regulaminu. Z艂o偶enie zam贸wienia mo偶liwe jest maksymalnie na 180 dni wprz贸d (data dnia dostawy). Dostawy b臋d膮 realizowane zgodnie z wybranym terminem dostawy po zaksi臋gowaniu ca艂o艣ci p艂atno艣ci. W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad klient nie ma mo偶liwo艣ci rezygnacji z zam贸wienia i ubiegania si臋 o zwrot nale偶no艣ci. Klient podczas sk艂adania zam贸wienia zobowi膮zany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy ciasta wraz z informacjami dodatkowymi dost臋pu do wskazanego adresu (np. kod dost臋pu) oraz numeru telefonu. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas sk艂adania Zam贸wienia, Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest poinformowa膰 Dro偶d偶owe.com o wszelkich dolegliwo艣ciach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwo艣ciach, wymagaj膮cych eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w. Przyj臋cie i zrealizowanie Zam贸wienia – tak偶e z uwzgl臋dnieniem informacji, o kt贸rych mowa powy偶ej, nie stanowi przyj臋cia odpowiedzialno艣ci Dro偶d偶owe.com za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywn膮 reakcj臋 organizmu na zestaw sk艂adnik贸w, w szczeg贸lno艣ci z powodu braku wiedzy i wp艂ywu Dro偶d偶owe.com o pozosta艂ych przyjmowanych przez klienta p艂ynach i produktach.

  • 5 P艁ATNO艢膯 ZA ZAM脫WIENIE

Zamawiaj膮cy zobowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci za Zam贸wienie podczas jego sk艂adania.Za dzie艅 p艂atno艣ci uwa偶any jest: dzie艅 uznania rachunku bankowego Dro偶d偶owe.com uprawnione jest do wstrzymania si臋 z realizacj膮 Zam贸wienia do otrzymania nale偶no艣ci za dane zam贸wienie za przekazaniem Zamawiaj膮cemu stosownej informacji drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Dro偶d偶owe.com za dzie艅 z艂o偶enia zam贸wienia uwa偶any b臋dzie dzie艅 zap艂aty (uznania rachunku bankowego Dro偶d偶owe.com) kwot膮 nale偶no艣ci.

Wygrana produktu na live

W przypadku braku miejsca na gratisowy produkt w standardowej przesy艂ce zamawiaj膮cego koszt przesy艂ki gratisu pokrywa zamawiaj膮cy.

  • 6 Dostawa

W przypadku weekend贸w ciasta na sobot臋 i niedziel臋 dostarczane s膮 w pi膮tek wieczorem lub w sobot臋 do godzin porannych. W niedziele dostawy nie s膮 realizowane. Dostawy nie mog膮 odbywa膰 si臋 w 艣wi臋ta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dro偶d偶owe.com mo偶e planowa膰 dostawy w innym systemie, ni偶 standardowo tj. codziennie z wyj膮tkiem niedziel, informuj膮c o zmianach Klienta odpowiednio wcze艣niej. Klient ma mo偶liwo艣膰 podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zam贸wienia. Dostawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 dostarczenia zam贸wienia w innych godzinach ni偶 preferowane przez klienta, zachowuj膮c przedzia艂 czasowy 1:00 – 21:00. W razie nieodebrania przez Klienta Zam贸wienia spowodowane nieobecno艣ci膮 osoby upowa偶nionej do odbioru Zam贸wienia lub jak膮kolwiek inn膮 okoliczno艣ci膮/okoliczno艣ciami nie zg艂oszon膮 do godz. 08:00 rano na dwa dni poprzedzaj膮ce Dostaw臋, b膮d藕 b艂臋dnie podanymi szczeg贸艂ami adresowymi dostawy, przedmiot Zam贸wienia uwa偶a si臋 za skutecznie dor臋czone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za Zam贸wienie w cz臋艣ci przypadaj膮cej na dany dzie艅 lub zg艂aszania jakichkolwiek innych roszcze艅 z tytu艂u nieotrzymania Zam贸wienia. W sytuacji wyst膮pienia czynnik贸w niezale偶nych i nie wynikaj膮cych z winy Dro偶d偶owe.com w tym min:
a) wyst膮pienie gwa艂townych czynnik贸w atmosferycznych: ulewa, 艣nie偶yca, go艂oled藕, huragan, etc.
b) Nast臋pstwa gwa艂townych czynnik贸w atmosferycznych takie jak: zalania, oblodzenia, za艂amania i podmycia dr贸g, powstanie zator贸w i innych przeszk贸d na jezdniach i drogach, awaria dostawy pr膮du, awaria dostawy wody, etc.
c) Ograniczenia administracyjne i urz臋dowe takie jak: wy艂膮czenia/ograniczenia poruszania si臋 w okre艣lonych obszarach ze wzgl臋du na imprezy masowe, protesty spo艂eczne, wydarzenia spo艂eczno-kulturalne, polityczne lub zwi膮zane z organizacj膮 ruchu w poszczeg贸lnych obszarach.
d) Inne zdarzenia losowe kt贸re obiektywnie nie mog艂y by膰 przewidziane przez Zleceniobiorc臋 w trakcie wykonywania umowy np. ca艂kowita blokada drogi w zwi膮zku ze zdarzeniem drogowym, brak dost臋pnych surowc贸w, obostrzenia pandemiczne, okres przed艣wi膮teczny oraz zwi臋kszona liczba przesy艂ek wyd艂u偶aj膮ce liczb臋 dni dostawy przez kuriera, etc.,
e) Wyboru przez Klienta innej formy dostawy ni偶 food kurier. Drozdzowe.com gwarantuje 100% dostawy jedynie przez food kuriera z wy艂膮czeniem powy偶szych odst臋pstw.

powoduj膮cych utrudnienie lub uniemo偶liwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostarczenie ciasta, a klientom nie przys艂uguje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

Wysy艂ki realizowane przez firm臋 InPost 艣wiadczone s膮 zgodnie z regulaminem firmy InPost dost臋pnym pod adresem https://inpost.pl/regulaminy .

  • 7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAM脫WIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zam贸wienia w cz臋艣ci dotycz膮cej: termin贸w poszczeg贸lnych dostaw lub adresu dostawy. Zmian臋 uwa偶a si臋 za dokonan膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta od Dro偶d偶owe.com wiadomo艣ci zawieraj膮cej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do anulowania Zam贸wienia w wybranym przez siebie dniu nie p贸藕niej ni偶 60 minut od daty skutecznie z艂o偶onego zam贸wienia. O ch臋ci zmiany lub anulowania Zam贸wienia w danym dniu Klient zobowi膮zany jest poinformowa膰 Dro偶d偶owe.com telefonicznie lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem. Klientowi nie przys艂uguje prawo domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za Zam贸wienie z tytu艂u jego cz臋艣ciowego anulowania, zmiany terminu, adresu dostawy. Produkty cukiernicze dost臋pne w Dro偶d偶owe.com nale偶膮 do produkt贸w szybko zbywalnych (szybko rotuj膮cych) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zam贸wienie). Ze wzgl臋du na ich charakter zwrot towaru nie jest mo偶liwy.

  • 8 REKLAMACJE

W razie niezgodno艣ci przedmiotu Zam贸wienia lub sposobu jego realizacji ze z艂o偶onym Zam贸wieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do z艂o偶enia reklamacji (鈥濺eklamacja”) w terminie 1 dni roboczych od realizacji zam贸wienia. Zg艂oszenia 鈥濺eklamacja” po up艂ywie tego terminu nie b臋d膮 rozpatrywane. Reklamacja winna zosta膰 z艂o偶ona za po艣rednictwem formularza reklamacyjnego znajduj膮cego聽 si臋 po adresem:聽drozdzowe.com/reklamacje/聽lub poczty elektronicznej e-mail pod adresem: [email protected] a mail powinien zawiera膰 Temat: REKLAMACJA dd.mm nr. zam贸wienia: Mail powinien zawiera膰 adres dostawy, tre艣膰 reklamacji. W tytule maila powinna by膰 podana data w formacie dd.mm. Reklamacj臋 uwa偶a si臋 za z艂o偶on膮 z chwil膮 otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie p贸藕niej ni偶 w przeci膮gu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia reklamacji. W razie uwzgl臋dnienia przedmiotu reklamacji Dro偶d偶owe.com poinformuje Klienta o mo偶liwo艣ci wymiany przedmiotu Zam贸wienia danego dnia roboczego b膮d藕 rekompensaty za niewywi膮zanie si臋 z przedmiotu Zam贸wienia poprzez kontakt telefoniczny b膮d藕 drog膮 mailow膮. W razie stwierdzenia przez Dro偶d偶owe.com, i偶 Reklamacja jest niezasadna w szczeg贸lno艣ci z uwagi na zgodno艣膰 przedmiotu Reklamacji z Zam贸wieniem, Dro偶d偶owe.com poinformuje Klienta o fakcie nieuwzgl臋dnienia Reklamacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 7 dzie艅 przedstawiaj膮c stosowne uzasadnienie. W razie nieuwzgl臋dnienia Reklamacji, braku mo偶liwo艣ci dostarczenia Klientowi z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta lub niezwr贸cenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego ciasta przedstawicielowi (kurierowi) Dro偶d偶owe.com, kt贸ry dostarczy艂 Klientowi ciasto celem wymiany, Dro偶d偶owe.com nale偶na b臋dzie kwota odpowiadaj膮ca warto艣ci dostarczonych Klientowi ciast zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cym cennikiem Dro偶d偶owe.com. Zwrot pieni臋dzy jest realizowany w ci膮gu 3 dni roboczych.

  • 9 POLITYKA PRYWATNO艢CI INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest FEE BROKERS sp. z o.o. przy W艂adys艂awa 艁okietka 5 / 2, 70-256 Szczecin, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej pod NIP 8522663979, REGON 386202888. Klient mo偶e si臋 kontaktowa膰 z Administratorem telefonicznie聽+48 730 369 169 lub mailowo na adres: [email protected]

  • 10 PRAWA KLIENTA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania. Podane dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celach zwi膮zanych z realizacj膮 umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak偶e niezb臋dne do prawid艂owego zawarcia umowy i 艣wiadczenia us艂ug przez Administratora. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych b臋dzie si臋 odbywa艂o wy艂膮cznie na podstawie osobnych zg贸d wyra偶onych przez U偶ytkownika na rzecz Administratora. W przypadku braku wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie b臋d膮 przetwarzane w tych celach. Dane osobowe Klient贸w przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w celach: prawid艂owego zawarcia umowy, podj臋cia dzia艂a艅 niezb臋dnych do zawarcia i realizacji us艂ug przez Administratora, w tym w szczeg贸lno艣ci: za艂o偶enia konta Klienta, realizacji zam贸wie艅, kontaktu przy wykorzystaniu udost臋pnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych, rozliczenia nale偶no艣ci za us艂ugi 艣wiadczone przez Administratora na rzecz Klienta, marketingowych i promocyjnych. Klientowi przys艂uguje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, 偶e przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator ma prawo przesy艂a膰 na adres e-mail Klienta informacje odno艣nie zmian funkcjonalno艣ci sklepu odnosz膮ce si臋 do zakresu us艂ug 艣wiadczonych na rzecz Klienta, niezb臋dne powiadomienia zwi膮zane z bie偶膮c膮 obs艂ug膮 oraz powiadomienia zwi膮zane z dochodzeniem roszcze艅 w艂asnych z tytu艂u 艣wiadczonych us艂ug na rzecz Klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta b臋d膮 przetwarzane przez Administratora przez okres niezb臋dny do realizacji umowy 艣wiadczenia us艂ugi prowadzenia konta (je艣li Klient zdecyduje si臋 na jego utworzenie), realizacji zam贸wie艅. Po tym czasie dane Klienta mog膮 by膰 przez Administratora w dalszym ci膮gu przetwarzane przez okres przewidziany obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzgl臋dnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszcze艅 jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora i jakie mog膮 przys艂ugiwa膰 Administratorowi w stosunku do Klienta. Je艣li Klient cofnie zgod臋 na przesy艂anie przez Administratora informacji handlowych o jego produktach i us艂ugach lub gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, dane te nie b臋d膮 ju偶 wykorzystywane do tych cel贸w. W takiej sytuacji dane Klienta mog膮 by膰 przetwarzane przez Administratora, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze艅 jakie mog膮 by膰 wobec niego podnoszone i jakie mog膮 przys艂ugiwa膰 Administratorowi wobec Klienta.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 dane osobowe Klienta nast臋puj膮cym grupom: Podmiotom upowa偶nionym przez Administratora, tj. pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych osobowych, aby wykonywa膰 swoje obowi膮zki, Podmiotom przetwarzaj膮cym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestnicz膮cym w wykonywaniu zleconych czynno艣ci, tj. podmiotom obs艂uguj膮cym systemy teleinformatyczne lub udost臋pniaj膮cym Administratorowi narz臋dzia teleinformatyczne, podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi doradcze, przewo藕nikom.

INFORMACJA DOTYCZ膭CA GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta na stronie internetowej z aplikacji Google Analytics, kt贸ra ma swoj膮 siedzib臋 w Stanach Zjednoczonych, tam r贸wnie偶 posiada serwery, na kt贸rych zapisywane s膮 dane Klienta, m.in. adres IP czy pliki cookies. Google Analytics u偶ywane jest wy艂膮czenie w celach statystycznych, tj. badania ruchu na stronie internetowej. Danych zebranych z plik贸w cookies nie przypisuje si臋 do profilu jako naszego Klienta. Klient ma mo偶liwo艣膰 zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics, wystarczy, 偶e zainstaluje dodatek do przegl膮darki blokuj膮cy kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Google Analytics zebrane o Kliencie dane przetwarza na podstawie decyzji Komisji stwierdzaj膮cej odpowiedni stopie艅 ochrony. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r., decyzj膮 nr C(2016) 4176, stwierdzi艂a, 偶e Stany Zjednoczone zapewniaj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatno艣ci UE-USA z Unii do podmiot贸w w Stanach Zjednoczonych.

Sprawd藕, czym dostarczymy do Ciebie zam贸wienie

Twoje zam贸wienie dostarczymy FoodKurierem, Kurierem InPost lub do Paczkomatu InPost.
Podczas sk艂adania zam贸wienia wybierz dogodn膮 dla siebie form臋 wysy艂ki :)

Masz pytania odno艣nie wysy艂ki? Wy艣lij zapytanie do Pana Dro偶d偶owego

Niestety, Pan Dro偶d偶owy nie dostarczy ciasta do wskazanej miejscowo艣ci 馃様

Ale nie martw si臋! Napisz mu wiadomo艣膰 na adres [email protected]. Postara si臋 znale藕膰 jakie艣 rozwi膮zanie!

Tak, Pan Dro偶d偶owy dowiezie do Ciebie ciasto! 馃槑