W Twoim koszyku jest pusto.
Co możesz teraz zrobić?

Regulamin z dnia 17.10.2022 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY CIAST

  • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez FEE BROKERS sp. z o.o. przy Władysława Łokietka 5 / 2, 70-256 Szczecin, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod KRS nr 0000844348, NIP 8522663979, REGON 386202888, zwana dalej „Drożdżowe.com”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

  • 2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Drożdżowe.com ciast.

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zestaw danych o charakterze osobowym, należących do osoby fizycznej, przetwarzane w celu i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

  • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi.

Charakterystyka poszczególnych ciast dostępna jest na stronie internetowej www.drozdzowe.com. Każde z ciast dostarczone jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do transportu żywności wraz dołączoną informacją o rodzaju ciasta, wartościach odżywczych, warunkach przechowywania oraz alergenach. Ceny poszczególnych ciast, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są pod adresem www.drozdzowe.com.

  • 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”): Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.drozdzowe.com.

Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany rodzaj ciasta, adres dostawy, daty dostawy i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Złożenie zamówienia możliwe jest maksymalnie na 180 dni wprzód (data dnia dostawy). Dostawy będą realizowane zgodnie z wybranym terminem dostawy po zaksięgowaniu całości płatności. W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy ciasta wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Drożdżowe.com o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Drożdżowe.com za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Drożdżowe.com o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

  • 5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie podczas jego składania.Za dzień płatności uważany jest: dzień uznania rachunku bankowego Drożdżowe.com uprawnione jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Drożdżowe.com za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Drożdżowe.com) kwotą należności.

Wygrana produktu na live

W przypadku braku miejsca na gratisowy produkt w standardowej przesyłce zamawiającego koszt przesyłki gratisu pokrywa zamawiający.

  • 6 Dostawa

W przypadku weekendów ciasta na sobotę i niedzielę dostarczane są w piątek wieczorem lub w sobotę do godzin porannych. W niedziele dostawy nie są realizowane. Dostawy nie mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Drożdżowe.com może planować dostawy w innym systemie, niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 1:00 – 21:00. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 08:00 rano na dwa dni poprzedzające Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczone. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Drożdżowe.com w tym min:
a) wystąpienie gwałtownych czynników atmosferycznych: ulewa, śnieżyca, gołoledź, huragan, etc.
b) Następstwa gwałtownych czynników atmosferycznych takie jak: zalania, oblodzenia, załamania i podmycia dróg, powstanie zatorów i innych przeszkód na jezdniach i drogach, awaria dostawy prądu, awaria dostawy wody, etc.
c) Ograniczenia administracyjne i urzędowe takie jak: wyłączenia/ograniczenia poruszania się w określonych obszarach ze względu na imprezy masowe, protesty społeczne, wydarzenia społeczno-kulturalne, polityczne lub związane z organizacją ruchu w poszczególnych obszarach.
d) Inne zdarzenia losowe które obiektywnie nie mogły być przewidziane przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania umowy np. całkowita blokada drogi w związku ze zdarzeniem drogowym, brak dostępnych surowców, obostrzenia pandemiczne, okres przedświąteczny oraz zwiększona liczba przesyłek wydłużające liczbę dni dostawy przez kuriera, etc.,
e) Wyboru przez Klienta innej formy dostawy niż food kurier. Drozdzowe.com gwarantuje 100% dostawy jedynie przez food kuriera z wyłączeniem powyższych odstępstw.

powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie ciasta, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

Wysyłki realizowane przez firmę InPost świadczone są zgodnie z regulaminem firmy InPost dostępnym pod adresem https://inpost.pl/regulaminy .

 

  • 7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Drożdżowe.com wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż 60 minut od daty skutecznie złożonego zamówienia. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Drożdżowe.com telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania, zmiany terminu, adresu dostawy. Produkty cukiernicze dostępne w Drożdżowe.com należą do produktów szybko zbywalnych (szybko rotujących) oraz personalizowanych (wykonywanych pod konkretne zlecenie/zamówienie). Ze względu na ich charakter zwrot towaru nie jest możliwy.

  • 8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 1 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego  się po adresem: drozdzowe.com/reklamacje/ lub poczty elektronicznej e-mail pod adresem: reklamacje@drozdzowe.com a mail powinien zawierać Temat: REKLAMACJA dd.mm nr. zamówienia: Mail powinien zawierać adres dostawy, treść reklamacji. W tytule maila powinna być podana data w formacie dd.mm. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Drożdżowe.com poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową. W razie stwierdzenia przez Drożdżowe.com, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Drożdżowe.com poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie. W razie nieuwzględnienia Reklamacji, braku możliwości dostarczenia Klientowi z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego ciasta przedstawicielowi (kurierowi) Drożdżowe.com, który dostarczył Klientowi ciasto celem wymiany, Drożdżowe.com należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi ciast zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Drożdżowe.com. Zwrot pieniędzy jest realizowany w ciągu 3 dni roboczych.

  • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest FEE BROKERS sp. z o.o. przy Władysława Łokietka 5 / 2, 70-256 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 8522663979, REGON 386202888. Klient może się kontaktować z Administratorem telefonicznie +48 730 369 169 lub mailowo na adres: info@drozdzowe.com

  • 10 PRAWA KLIENTA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Administratora. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Administratora. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach: prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Administratora, w tym w szczególności: założenia konta Klienta, realizacji zamówień, kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych, rozliczenia należności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Klienta, marketingowych i promocyjnych. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator ma prawo przesyłać na adres e-mail Klienta informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Klienta, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta (jeśli Klient zdecyduje się na jego utworzenie), realizacji zamówień. Po tym czasie dane Klienta mogą być przez Administratora w dalszym ciągu przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora i jakie mogą przysługiwać Administratorowi w stosunku do Klienta. Jeśli Klient cofnie zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych o jego produktach i usługach lub gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już wykorzystywane do tych celów. W takiej sytuacji dane Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora, ale jedynie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń jakie mogą być wobec niego podnoszone i jakie mogą przysługiwać Administratorowi wobec Klienta.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta następującym grupom: Podmiotom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki, Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu zleconych czynności, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, przewoźnikom.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta na stronie internetowej z aplikacji Google Analytics, która ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, tam również posiada serwery, na których zapisywane są dane Klienta, m.in. adres IP czy pliki cookies. Google Analytics używane jest wyłączenie w celach statystycznych, tj. badania ruchu na stronie internetowej. Danych zebranych z plików cookies nie przypisuje się do profilu jako naszego Klienta. Klient ma możliwość zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics, wystarczy, że zainstaluje dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Google Analytics zebrane o Kliencie dane przetwarza na podstawie decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r., decyzją nr C(2016) 4176, stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych.

Sprawdź, czym dostarczymy do Ciebie zamówienie

Twoje zamówienie dostarczymy FoodKurierem, Kurierem InPost lub do Paczkomatu InPost.
Podczas składania zamówienia wybierz dogodną dla siebie formę wysyłki :)

Masz pytania odnośnie wysyłki? Wyślij zapytanie do Pana Drożdżowego

Niestety, Pan Drożdżowy nie dostarczy ciasta do wskazanej miejscowości 😔

Ale nie martw się! Napisz mu wiadomość na adres zamowienia@drozdzowe.com. Postara się znaleźć jakieś rozwiązanie!

Tak, Pan Drożdżowy dowiezie do Ciebie ciasto! 😎