REGULAMIN KONKURSU DROŻDŻOWE.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Drożdżowe.com, ul. Błażeja 11a/14, 61-608 Poznań
2. Konkurs trwa do dnia 31.12.2022 r.
3. Zwycięzca zostanie wyłoniony w dniu 15.01.2023 r.
4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy umieszczać pod postem na naszym profilu na Facebooku.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego
fanpaga Drożdżowe na Facebooku.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) zapoznanie z niniejsszym regulaminem konkursu
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest spełnienie następujących warunków:
a) udostępnienie postu konkursowego
b) polubienie naszego fanpage na Facebooku
c) zaproszenie 3 znajomych
d) udzielenie odpowiediz na pytanie: które ciasto z naszej oferty wygląda najsmaczniej?
3. Nagrodą w Konkursie jest domowy chleb drożdżowy
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w dniu 15.01.2023 r.
6. Nagroda zostanie wysłana do Zdobywcy poprzez Kuriera InPost.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu wysłania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.